Apie mus

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija – tai Nacionalinės viešbučių ir restoranų asociacijos bei Lietuvos viešbučių asociacijos sąjunga, kurią 2002 m. balandžio 26 d. susirinkę į neeilinį visuotinį susirinkimą palaimino nariai.

2019-2022 m. kadencijai asociacijos valdybą sudaro 11 narių, tarp jų prezidentė, Evalda Šiškauskienė.

LVRA valdybos narių sąrašas 2019-2022 metų kadencijai

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija – vienintelė ir didžiausia svetingumo verslą vienijanti visuomeninė organizacija mūsų šalyje, kurios gretose 300 narių – tai viešbučiai, restoranai, pasilinksminimo paslaugas teikiančios įmonės Vilniuje, Kaune, Trakuose, Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Mažeikiuose ir kituose miestuose. Nariais yra ir profesinio mokymo institucijos, aukštosios mokyklos, nariai -tiekėjai.

  • Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sektorius yra daugiausiai darbo vietų sukuriantis sektorius pasaulyje.
  • Mūsų asociacijos nariai sukuria apie 10 000 darbo vietų.
  • 120 viešbučių, svečių namų, motelių valdančiose apgyvendinimo įmonėse yra apie 7200 kambarių.
  • LVRA nariais yra 20 švietimo įstaigų – mokyklų, ruošiančių įvairaus lygio specialistus viešbučiams ir restoranams.
  • LVRA nariais yra 20 įmonių-partnerių, teikiančių paslaugas ir produktus ( maistas, gėrimai, baldai, patalynė, indai, IT sprendimai ir kt).

2004 m.gegužės 1d. LVRA buvo priimta pilnateise HOTREC nare. HOTREC-tai Europos Sąjungos viešbučių, restoranų, kavinių nacionalinių asociacijų konfederacija, pripažinta Belgijos karališkuoju dekretu. HOTREC vienija 40 asociacijų, 25-iose Europos šalių.www.hotrec.org

2009 m. gruodžio 17d. Prahoje, 7 Europos šalių viešbučių asociacijos įkūrė klasifikavimo sąjungą Hotelstars Union. Tai reiškia, kad šių šalių asociacijų nariai – viešbučiai naudoja vieningą klasifikavimo sistemą, vieningus klasifikavimo kriterijus. Nuo 2010 metų – Lietuva prisijungė prie Hotelstars Union klasifikavimo sistemos. Lietuvoje ji buvo pradėta taikyti 2012 metais. www.hotelstars.eu.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, kylant šalies ekonomikai ir gerėjant verslo terpei tiek vietiniam verslui, tiek ateinančioms užsienio investicijoms, ypač sparčiai ėmė plėstis viešbučių ir restoranų verslas, daugelis pamatė šių paslaugų teikimo perspektyvas.

Stiprios ir vieningos asociacijos vaidmuo šiuo atveju labai reikšmingas, nes tik stipri organizacija yra pajėgi vieningai ginti asociacijų narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas jų siūlomų paslaugų teikimui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, vienyti ir koordinuoti asociacijos narių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą, užtikrinti keitimąsi aktualia informacija, teikti visokeriopą metodinę pagalbą (seminarai, mokymai, stažuotės, konsultantų programos, darbuotojų duomenų bazė).

Asociacija nemažai nuveikė ir tai išlieka pagrindine mūsų veikla – narių labui kurti ir koreguoti LR įstatymus bei savivaldybių nutarimus.

Mūsų asociacija mato didelį potencialą turizmo srityje, todėl siekėme ir sieksime, kad turizmas būtų laikomas prioritetine Lietuvos ūkio šaka, o įvažiuojamasis turizmas – eksportu, ( PVM įstatyme numatoma, kad šio mokečio nemoka prekes ir paslaugas eksportuojančios įmonės). Europos Sąjungos viešbučių, restoranų ir kavinių asociacijos HOTREC duomenimis, sumažintą PVM tarifą apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įstaigoms taiko net 24 iš 27 ES šalių, tarp jų – visos kaimyninės Lietuvos šalys. ES šalys taip skatina eksportą, turizmą ir naujų darbo vietų kūrimą. Asociacijos veiklos ir pastangų dėka, Lietuvoje apgyvendinimo paslaugoms taikomas 9 proc. PVM.

Daugelis Europos šalių taip pat taiko lengvatinį PVM restoranų verslui. Tai sektorius, kuris sukuria labai didelę pridėtinę vertę, nes kartu ir gamina prekę, ir suteikia paslaugą. Dėl to Europos Komisija rekomendavo taikyti lengvatinį PVM tarifą ne tik viesbučiams, bet ir restoranams. Pvz. Prancūzijoje ekonominės krizės metu, PVM tarifas restoranams buvo sumažintas nuo 18.5 % iki 5.5 %. Lankstesnių mokesčių taikymas bei biurokratinės naštos mažinimas leidžia sektoriaus įmonėms išlaikyti esamas ir kurti naujas darbo vietas, mažinti bedarbystę, didinti vartojimą, neskatinant importo. Kitaip tariant, pinigai išleisti restoranuose, lieka Lietuvoje.

Taip pat restoranų sektorius gali daug prisidėti stabdant jaunimo emigraciją, kadangi lankstūs darbo grafikai leidžia studentams derinti darbą ir mokslą. Mažuose miesteliuose restoranai organizuoja įvairius renginius ir atstoja kultūros centrų funkciją. Asociacija yra parengusi studiją, kaip pasiteisintų lengvatinis PVM restoranų paslaugoms. Studija

Asociacija aktyviai dirba įsisavinant ES struktūrinių fondų paramą. Šių fondų struktūroje nemaža dalis numatyta turizmo, tame tarpe viešbučių vystymui,personalo kvalifikacijos kėlimui, verslo ir įvairių lygių mokymo institucijų bendradarbiavimui.Daugelyje tarptautinių projektų dalyvaujame kaip partneriai. Daugiau apie projektus, kuriuose dalyvaujame https://lvra.lt/projektai

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija buvo pradininkė Lietuvoje organizuojant Lietuvos virėjų, padavėjų, barmenų čempionatus, padavėjų maratonus, atvykstamojo turizmo verslo misijas „Buy Lithuania“.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija būdama skaitlinga ir galinga tuo pačiu yra patraukli šalies gamintojams, restoranams ir viešbučiams paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios asociacijos nariams suteikia išskirtines nuolaidas. Nariams teikiamų privilegijų ir nuolaidų sąrašas

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija aktyviai dalyvauja įvairių institucijų darbo grupėse:

  • LR turizmo rūmų steigėja ir narė;
  • LVRA – Turizmo tarybos narė;
  • LVRA – apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos narė;
  • LVRA dalyvauja Vilniaus savivaldybės sudarytoje komisijoje “Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo” (Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 9 dalis);
  • Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė

Įstatai

1.1. LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJA (toliau tekste vadinama „Asociacija“) – tai juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.
1.2. LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJA yra LIETUVOS VIEŠBUČIŲ ASOCIACIJOS ir NACIONALINĖS VIEŠBUČIŲ IR RSTORANŲ ASOCIACIJOS visų teisių ir pareigų perėmėja.
1.3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės norminiais aktais, šiais įstatais ir vidaus valdymo aktais.
1.4. Asociacijos veikos laikas – neribotas.
1.5. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo įmonių rejestre dienos. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už jos narų prisiimtus įsipareigojimus.
1.6. Asociacija turi finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas.
1.7. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji Asociacijos finansiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

2.1. Asociacijos pavadinimas – LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJA.
2.2. Asociacijos pavadinimas yra Asociacijos nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo Asociacijos.
2.3. Prieš pakeisdama pavadinimą, Asociacija privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems savo kreditoriams raštu.
2.4. Asociacijos buveinė: Ukmergės g. 41a, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.7. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji Asociacijos finansiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

3.1. Asociacija yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas yra ne pelno siekimas. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
3.2. Pagrindinis Asociacijos tikslas – kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą viešbučių bei restoranų verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus, koordinuoti Asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominius ir teisinius interesus, propaguojant teikiamas paslaugas ir jų naudą šalies bei užsienio gyventojams, įmonėms, viešbučiams, restoranams ir kitiems panašia veikla užsiimantiems ūkio subjektams bei jų organizacijoms.
3.3. Asociacijos uždaviniai yra šie:
3.3.1. Siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti viešbučių ir restoranų veiklą;
3.3.2. Vienyti ir koordinuoti viešbučių ir restoranų veiklą, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos rinką nuo nekokybiškų prekių ir paslaugų, kurias teikia viešbučiai ir restoranai.
3.3.3. Siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp Asociacijos narių, remiantis savitarpio ekonominio ir Asociacijos tikslų palaikymo principais.
3.3.4. Teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams, plėsti ryšius su giminingomis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių organizacijomis.
3.3.5. Visapusiškai reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir gaminamą produkciją.
3.3.6. Koordinuoti ir vykdyti Asociacijos narių pavestus uždavinius, atstovauti ir ginti savo narių teises, jų ekonominius interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose.
3.3.7. Plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio užsienio valstybių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
3.4. Asociacija, įgyvendindama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:
3.4.1. Organizuoja darbo grupes įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti.
3.4.2. Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Turizmo departamentui, Lietuvos bankui, savivaldybėms dėl mokesčių politikos ir kitų viešbučių ir restoranų veiklos klausimų.
3.4.3. Bendradarbiaudama su Valstybiniu Turizmo departamentu teikia pasiūlymus dėl viešbučių klasifikavimo.
3.4.4. Bendradarbiauja su Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmais ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis.
3.4.5. Renka informaciją ir teikia savo nariams konsultacijas viešbučių ir restoranų verslo vystymo klausimais.
3.4.6. Teikia rekomendacijas ir informaciją apie naujausius pasiekimus organizuojant viešbučių ir restoranų veiklą.
3.4.7. Apibendrina ir įvertina asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, analizuoja ir lygina Asociacijos narių veiklą.
3.4.8. Tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Asociacijos narių, kai tai susiję su veiklos etikos klausimais.
3.4.9. Rūpinasi kreditų savo nariams gavimu, rengia investicijų programas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir siūlymus dėl užsienio kapitalo investicijų projektų.
3.4.10.Organizuoja temines parodas, muges, konferencijas, seminarus, darbo grupes, įvairius profesinius konkursus viešbučių, restoranų ir kitos panašios veiklos sferose.
3.4.11.Organizuoja mokymo, profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje bei užsienyje.
3.4.12.Organizuoja leidybinę veiklą ir leidžia periodinius ir vienkartinius informacinius, rekomendacinius, reklaminius bei kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais, įvairias mokymo bei metodines priemones.
3.4.13. Reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius bei jų teikiamas paslaugas.
3.4.14. Dalyvauja Tarptautinės viešbučių ir restoranų asociacijos veikloje bei kitose tarptautinėse organizacijose.
3.4.15. Ekonominiais ir profesiniais klausimais bendradarbiauja su užsienio valstybių partneriais, reklamos, turistinėmis agentūromis, avialinijomis.
3.4.16. Lietuvos Respublikos įstatymų ribose atlieka kitas Asociacijos narių interesus atitinkančias funkcijas.
3.5. Asociacija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
3.5.1. Turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka.
3.5.2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.
3.5.3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.
3.5.4. Steigti įmones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą.
3.5.5. Steigti visuomenės informavimo priemones.
3.5.6. Jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos.
3.5.7. Dalyvauti kitų Lietuvos asociacijų veikloje.
3.5.8. Stoti į tarptautines organizacijas.
3.5.9.Vykdyti kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams bei šiems įstatams.
3.6. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 4.2 straipsnyje nustatytų lėšų.
4.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
4.2.1. Vienkartiniai narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
4.2.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
4.2.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (įskaitant, bet neapsiribojant rėmėjų perduotomis lėšomis);
4.2.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
4.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
4.2.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.

5.1. Asociacijos nariu gali būti bet kuris Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, užsiimantis viešbučių, motelių, kempingų, sanatorijos namų, restoranų, kita viešojo maitinimo ar apgyvendinimo veikla, taip pat šių subjektų veiklos partneriai.
5.2. Nauji Asociacijos nariai iš karto sumoka visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatytus vienkartinį stojamąjį ir metinį nario mokestį už einamuosius metus. Nauji nariai nuo antrųjų narystės Asociacijoje metų bei kiti Asociacijos nariai kasmet, iki pirmojo metų ketvirčio pabaigos, moka visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį.
5.3. Jei Asociacijos narys turi ir viešbutį, ir restoraną, arba kitus apgyvendinimo ar maitinimo paslaugas teikiančius padalinius, nario mokestį Asociacijos narys moka nuo to padalinio, nuo kurio nario mokestis priskaičiuojamas didesnis.
5.4. Asociacijos rėmėju gali būti fizinis ar juridinis asmuo, nedalyvaujantis Asociacijos veikloje, bet remiantis ją piniginėmis lėšomis, materialiniais ir kitais ištekliais.
5.5. Asociacijos narių ir rėmėjų skaičius neribojamas.
5.6. Asociacija gali turėti garbės narių, suteikiant šį vardą visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimu tiems asmenims, kurie žymiai prisidėjo prie Asociacijos uždavinių įgyvendinimo. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčio ir nemokamai dalyvauja visuose Asociacijos renginiuose.

5.7. Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, pateikia rašytinį prašymą Asociacijos Administracijai. Pareiškimas įregistruojamas ir ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas, perduodamas Valdybos pirmininkui.
5.8. Gavęs šių Įstatų 5.7 str. nurodytą prašymą, Valdybos pirmininkas privalo sušaukti valdybos posėdį, kuriame turi būti svarstomas naujojo nario priėmimo į Asociaciją klausimas.
5.9. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos valdyba, Įstatų 7.24 str. nustatyta tvarka.
5.10. Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba informuoja pareiškėją ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
5.11. Fizinis ar juridinis asmuo Asociacijos nariu tampa ir visas šiuose Įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatytų vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.

5.12. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
5.12.1. Nariui pareiškus norą išstoti iš Asociacijos.
5.12.2. Likvidavus narį-juridinį asmenį ar atšaukus tokio juridinio asmens registravimą.
5.12.3. Pašalinus narį Įstatų 5.14 str. nustatytais pagrindais.
5.12.4. Jei per vienerius metus nuo Valdybos sprendimo sustabdyti narystę narystė Asociacijoje dėl paties nario kaltės nebuvo atnaujinta.
5.13. Išstojimas iš Asociacijos vykdomas analogiškai Asociacijos narių priėmimo tvarkai, remiantis šių Įstatų 5.7 – 5.10 str.
5.14. Valdybos sprendimu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu jis:
5.14.1. Nevykdo ar netinkamai vykdo Asociacijos įstatuose nustatytas nario pareigas.
5.14.2. Nevykdo ar netinkamai vykdo visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir valdybos nutarimus.
5.14.3. Vykdo veiklą, priešišką Asociacijos tikslams ir uždaviniams.
5.14.4. Jo elgesys pažeidžia nario etikos reikalavimus.
5.15. Jei yra šių Įstatų 5.14 str. 1 ir 2 punktuose nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu inicijuojama Asociacijos nario pašalinimo procedūra, ir Asociacijos narys Valdybai nurodo svarbias aplinkybes, sąlygojusias minėtų pagrindų atsiradimą, Valdyba gali sustabdyti tokio subjekto narystę Asociacijoje. Narystė Valdybos sprendimu gali būti sustabdyta ne ilgiau, nei vieneriems metams.
5.16. Kai Asociacijos narys pašalina aplinkybes, dėl kurių jo narystė Asociacijoje buvo sustabdyta, Valdyba savo sprendimu atnaujina tokio subjekto narystę Asociacijoje.
5.17. Nario pašalinimo arba narystės Asociacijoje sustabdymo procedūrai inicijuoti pakanka bent vieno šių Įstatų 5.14 straipsnyje nurodytų pagrindų.
5.18. Valdyba privalo pradėti nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą, jei to reikalauja bent vienas valdybos narys arba ne mažiau, kaip 1/10 visų Asociacijos narių.
5.19. Apie valdybos posėdžio, kuriame bus sprendžiamas nario pašalinimo, narystės Asociacijoje sustabdymo ar atnaujinimo klausimas, datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama nariui, kurio pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo klausimas sprendžiamas. Jei narys buvo tinkamai informuotas, nario neatvykimas netrukdo išspręsti atitinkamo klausimo jam nedalyvaujant.
5.20. Valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo priimamas šių Įstatų 7.24 str. nustatyta tvarka ir įsigalioja nuo jo priėmimo momento.
5.21. Išstojusiam (pašalintam) asociacijos nariui stojamasis mokestis ir kitos įmokos negrąžinami.

6.1. Asociacijoje turi būti visų, o Asociacijos filiale – jam priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turo teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
6.2. Asociacijos narys turi teisę:
6.2.1. Dalyvauti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu. Nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio dydžio, kiekvienas narys susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Narys, kurio narystė Asociacijoje sustabdyta, neturi balso teisės priimant Asociacijos organų sprendimus.
6.2.2. Dalyvauti Asociacijos rengiamuose renginiuose.
6.2.3. Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
Asociacijos dokumentai Asociacijos nariams, o Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais – ir kitiems asmenims, paprastai pateikiami Asociacijos buveinėje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis. Asmens prašymu dokumentai gali būti išsiunčiami paštu ar telekomunikacijos priemonėmis. Tokiu atveju interesantas privalo apmokėti dokumentų pateikimo sąnaudas.
Informacija Asociacijos nariams pateikiama nemokamai jų pageidaujama forma. Jeigu narys prašo informaciją pateikti kurjerio paštu ar kitokiu sąlyginiu brangumu išsiskiriančiu būdu, informacijos pateikimo išlaidas privalo apmokėti narys.
6.2.4. Teikti žodinius bei rašytinius pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos, nutarimų bei kitų aktų projektus.
6.2.5. Nemokamai gauti Asociacijos sukauptą verslo informaciją, konsultacinę medžiagą.
6.2.6. Naudotis kitomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
6.2.7. Remiantis šių Įstatų 7.6 str. inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą svarbiems Asociacijai klausimams spręsti.
6.2.8. Remiantis šių Įstatų 5.18 str., inicijuoti nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą.
6.2.9. Gauti materialinę Asociacijos paramą ištikus nelaimei (fizinio asmens mirtis, stichinės nelaimės padariniai juridiniam ar fiziniam asmeniui ir pan.).
6.2.10. Ginčyti teisme Asociacijos organų sprendimus.
6.2.11. Kreiptis į Asociaciją prašydamas apginti jo pažeistas teises, gauti su tuo susijusias konsultacijas.
6.2.12. Laisvai nutraukti narystę Asociacijoje Įstatų 5.7-5.10 str. nustatyta tvarka.
6.2.13. Asociacijos likvidavimo atveju atgauti stojamuosius įnašus.
6.2.14. Jei Asociacijoje yra pažeidžiami nario teisės ar teisėti interesai, jis turi teisę juos ginti teismine tvarka.
6.3. Asociacijos narys privalo:
6.3.1. Laikytis Asociacijos įstatų.
6.3.2. Ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo Asociacijos finansinių metų pradžios, o jei nario mokesčio dydis yra keičiamas – nuo visuotinio narių susirinkimo, priėmusio nutarimą pakeisti nario mokesčio dydį, dienos sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius ar jų priemokas.
6.3.3. Vykdyti visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir Asociacijos valdybos nutarimus, Administracijos vadovo sprendimus.
6.3.4. Teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.3.5. Saugoti informaciją, Asociacijos valdybos pripažintą Asociacijos komercine paslaptimi.

7.1. Asociacijos organai yra šie:
7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas.
7.1.2. Valdyba.
7.1.3. Administracijos vadovas (Direktorius).
7.2. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.
Visuotinis narių susirinkimas
7.3. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijas organas, šaukiamas ne rečiau, kaip vieną kartą per metus.
7.4. Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi subjektai, susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais, nepriklausomai nuo jų mokamo nario mokesčio dydžio.
7.5. Tik visuotinis narių susirinkimas turi teisę:
7.5.1. Keisti ir papildyti Asociacijos įstatus.
7.5.2. Nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius.
7.5.3. Keturių metų laikotarpiui rinkti, taip pat anksčiau laiko atšaukti Valdybos narius.
7.5.4. Keturiems metams rinkti ir atšaukti revizorių (auditorių).
7.5.5. Nustatyti Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimų tvarką.
7.5.6. Priimti nutarimus steigti, reorganizuoti ir likviduoti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, Asociacijos filialus.
7.5.7. Tvirtinti Asociacijos filialų nuostatus.
7.5.8. Priimti nutarimus reorganizuoti ir likviduoti Asociaciją.
7.5.9. Tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą.
7.5.10. Tvirtinti valdybos pateiktą metinę finansinę atskaitomybę.
7.5.11. Tvirtinti revizoriaus (auditoriaus) aktus ir išvadas.
7.5.12. Atšaukti ar pakeisti valdybos nutarimus.
7.5.13. Tvirtinti Asociacijos organų išlaikymo sąmatas.
7.6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per metus. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau, kaip 1/5 Asociacijos narių, Asociacijos Valdyba jos priimtu nutarimu arba revizorius.
7.7. Asociacijos organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą.
7.8. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo kiekvienam Asociacijos nariui įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau, nei 30 (trisdešimt) dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime apie susirinkimą nurodoma jo data, vieta, darbotvarkė.
7.9. Jeigu visi Asociacijos nariai sutinka, susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant Įstatų 7.8 str. nustatyto termino.
7.10. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau, kaip pusė Asociacijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau, kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
7.11. Asociacijos nariai turi teisę balsuoti iš anksto. Narys, susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam narių susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Bendruosius balsavimo biuletenius Asociacija privalo išsiųsti raštu pareikalavusiems nariams ne anksčiau kaip prieš 15 dienų ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo.
Išankstinis balsavimas biuleteniu yra įskaitomas į susirinkimo, taip pat ir pakartotinio, kvorumą ir balsavimo rezultatus. Asociacijos narys neturi teisės balsuoti visuotiniame narių susirinkime už nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu.
7.12. Asociacijos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame narių susirinkime. Nario-fizinio asmens arba nario-neturinčio antspaudo užsienio juridinio asmens įgaliojimas tūri būti patvirtintas notaro, o nario-juridinio asmens – jo vadovo parašu ir antspaudu.
7.13. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Jei dėl tam tikro klausimo nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame narių susirinkime turintys nariai, slaptas balsavimas konkrečiu klausimu yra privalomas visiems nariams.
7.14. Nutarimai visuotiniame narių susirinkime priimami paprastąja balsų dauguma. Nutarimams šių Įstatų 7.5.1, 7.5.6 ir 7.5.8 straipsniuose nurodytais klausimais priimti reikia ne mažiau nei 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų.
7.15. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, nepriklausomai koks jo ar jo atstovaujamo asociacijos nario įnašo dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.
7.16. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

7.17. Asociacijas valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų.
7.18. Valdybą sudaro 11 narių, kuriuos 4 (ketveriems) metams renka visuotinis narių susirinkimas. Valdybos nariu gali būti tiek fiziniai asmenys-Asociacijos nariai, tiek Asociacijos narių-juridinių asmenų – atstovai.
7.19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, vadinamą Asociacijos Prezidentu. Asociacijos Prezidentas gali turėti pavaduotojų (Viceprezidentų), kurie turi būti valdybos nariai.
7.20. Asociacijos valdyba:
7.20.1. Tvirtina administracijos etatus, nustato pareiginių atlyginimų dydį.
7.20.2. Savo įgaliojimų laikui renka Asociacijos Prezidentą, skiria Direktorių ir vyr. buhalterį.
7.20.3. Asociacijos Prezidento teikimu renka ir atšaukia Asociacijos viceprezidentus.
7.20.4. Svarsto prašymus dėl priėmimo į Asociaciją, išstojimo iš Asociacijos, pareiškimus dėl pašalinimo iš Asociacijos, narystės sustabdymo ar atnaujinimo, priima sprendimus šiais klausimais.
7.20.5. Svarsto klausimus, kuriuos pateikia Prezidentas ar Asociacijos nariai.
7.20.6. Svarsto paramos, numatytos šių Įstatų 6.2 str. 9 punkte, suteikimo klausimus.
7.20.7. Vadovauja Asociacijos ūkinei-finansinei ir kitai specialiai veiklai.
7.20.8. Nustato teikiamų paslaugų kainas ir tarifus.
7.20.9. Analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus visuotiniam narių susirinkimui.
7.20.10. Analizuoja, vertina Asociacijos Prezidento pateiktą Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniams Asociacijos narių susirinkimui.
7.20.11. Nustato Asociacijos komercinę paslaptį sudarančių žinių turinį, apimtį bei jų apsaugos taisykles.
7.20.12. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.
7.21. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
7.22. Valdyba savo nutarimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
7.23. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau, nei ½ valdybos narių.
7.24. Valdybos sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau, kaip pusė Valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia valybos pirmininko balsas.
7.25. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

7.26. Operatyvią Asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo Administracija.
7.27. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo nutarimais, valdybos sprendimais, administracijos vadovo įsakymais ir administracijos vadovo patvirtintu administracijos darbo reglamentu.
7.28. Administracijai vadovauja administracijos vadovas (Direktorius), kurį savo įgaliojimų laikui renka valdyba. Direktoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo. Direktorius gali turėti pavaduotojų.
7.29. Direktorius kartu gali būti ir valdybos narys ar valdybos pirmininkas. Tas pats asmuo negali būti Direktoriumi ir vyriausiuoju finansininku.
7.30. Direktorius:
7.30.1. Vadovauja administracijai.
7.30.2. Tvirtina administracijos darbo reglamentą
7.30.3. Priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus.
7.30.4. Skiria paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams.
7.30.5. Savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą.
7.30.6. Organizuoja Asociacijos valdybos posėdžius ir visuotinius narių susirinkimus.
7.30.7. Dalyvauja visuotiniuose narių susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose (jei nėra valdybos narys) su patariamojo balso teise.
7.30.8. Savo kompetencijos ribose vykdo bei organizuoja Asociacijos narių susirinkimo, valdybos nutarimų, sprendimų ir pavedimų vykdymą bei vykdymo kontrolę.
7.30.9. Pateikia valdybai metinę finansinę atskaitomybę ir visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti.
7.30.10. Atsiskaito valdybai už administracijos darbą.
7.30.11. Pagal suteiktus įgaliojimus Asociacijos vardu sudaro sandorius.
7.30.12. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
7.30.13. Asociacijos nustatyta tvarka disponuoja jos turtu ir lėšomis.
7.30.14. Atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir juridiniais).
7.30.15. Atstovauja Asociacijai teisme ir arbitraže.
7.30.16. Išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
7.30.17. Užtikrina Asociacijos turo apsaugą, gausinimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių Asociacijos paslapčių apsaugą.
7.30.18. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.

8.1. Asociacija privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti auditorius (revizorius), kurį renka visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos pažymėjimą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti asociacijos valdybos narys bei administracijos darbuotojas.
8.2. Auditorius (revizorius) kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:
8.2.1. Tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
8.2.2. Visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.2.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
8.2.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
8.3. Asociacijos administracija ir valdyba privalo pateikti auditoriui (revizoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
8.4. Revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

9.1. Asociacija turi teisę steigti filialus. Asociacijos filialų skaičius neribojamas.
9.2. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu.
9.3. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu.
9.4. Filialai steigiami, jų veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu šių Įstatų 7.14 str. nustatyta tvarka.
9.5. Filialas veikia pagal Asociacijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo patvirtintus nuostatus.
9.6. Filialų veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos Prezidento paskirti jų vadovai.
9.7. Filialai registruojami Lietuvos Respublikos įmonių rejestre ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.
9.8. Kiti Asociacijas filialų steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą bei kitus teisės aktus.

10.1. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti jungimo ar skaidymo būdu.
10.2. Reorganizuojant asociaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius arba auditorius.
10.3. Apie numatomą reorganizavimą Asociacija privalo spaudoje paskelbti tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba vieną kartą, tačiau kartu pranešant kiekvienam Asociacijos kreditoriui raštu. Apie reorganizavimą taip pat pranešama Lietuvos Respublikos Įmonių rejestrui ne vėliau, kaip pirmą viešo paskelbimo dieną, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
10.4. Asociacijos reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.5. Reorganizuotos asociacijos registruojamos įstatymų nustatyta tvarka.
10.6. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos.

11.1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
11.1.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas.
11.1.2. Teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią Asociaciją.
11.1.3. Teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
11.1.4. Teismo sprendimas pripažinti Bendrovę neteisėtai įsteigta.
11.1.5. Faktas, kad liko mažiau nei 3 (trys) Asociacijos nariai, jei likę Asociacijos nariai per šešis mėnesius nuo tokio sumažėjimo nenutaria Asociacijos reorganizuoti ar pertvarkyti.
11.2. Visuotinis narių susirinkimas, kreditorių susirinkimas ar institucija, nutarusi (nusprendusi) likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.
11.3. Paskyrus likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
11.4. Apie Asociacijos likvidavimą turi būti skelbiama šių Įstatų 10.3 str. nustatyta tvarka.
11.5. Asociacijos likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.6. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.7. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, naudojami labdarai arba paramai. Nariams gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.

Kiti Įstatuose neaptarti Asociacijos veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami remiantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Parsiųsti įstatus