Klasifikavimas

Apgyvendinimo paslaugos skirstomos į:

1) klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas:

Minimalus apgyvendinti skirtų kambarių skaičius – ne mažiau kaip 5 (išskyrus kempingo paslaugas).

Apgyvendinimo paslaugų veikla yra licencijuojama. Visos vartotojams teikiamos apgyvendinimo paslaugos privalo būti klasifikuojamos arba registruojamos. Informaciją apie turimą apgyvendinimo paslaugų veiklos licenciją paslaugos teikėjas gali patikrinti Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

I. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas

Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba).

Šiuo metu apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo procedūra yra nemokama. Nuo 2020 m. sausio 1 d. už apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimą bus mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Apgyvendinimo paslaugų objekto klasifikavimui Tarnybai privaloma pateikti:

1. prašymą išduoti klasifikavimo pažymėjimą (toliau – Prašymas);

2. patvirtintos formos užpildytą viešbučio / svečių namų ar motelio / kempingo anketą (toliau – Anketa). Anketų formos:

–   viešbučio paslaugų klasifikavimo anketa;

–   svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų klasifikavimo anketa;

–   kempingo paslaugų klasifikavimo anketa.

Svečių namų ir motelio klasifikavimo anketa teikiama pasirašyta ir skenuota. Viešbučio ir kempingo anketa teikiama EXCEL formatu.

Pasirašytas ir skenuotas Prašymas su užpildyta Anketa Tarnybai gali būti teikiami:

 • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
 • elektroniniu paštu – ramune.luzaite@vvtat.lt.
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.

Jeigu klasifikuojamas objektas  turi būti perklasifikuotas, pasibaigus pažymėjimo terminui:

Likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki viešbučio klasifikavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, būtina kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą su prašymu pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo reikia pridėti ir viešbučio klasifikavimo anketą.

Jeigu klasifikuojamas objektas nori gauti aukštesnį įvertinimą/aukštesnę klasę:

Būtina kreiptis į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją su prašymu suteikti viešbučiui aukštesnę klasę. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo reikia pridėti ir viešbučio klasifikavimo anketą.

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija sprendimą priima per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo.

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Lūžaitė, tel. (8 5) 204 1343, el. p. ramune.luzaite@vvtat.lt.

Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje čia ir Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

II. Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų registravimas

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios Tarnybai privalo pateikti nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas).

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas pateikia užpildytą nustatytos formos Pranešimo formą DOC formatu ir formą PDF formatu.

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybės rinkliava nenustatyta.

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai gali būti teikiamas:

 • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
 • elektroniniu paštu – elena.zalieckiene@vvtat.lt.
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Elena Navickaitė-Zalieckienė, tel. (8 5) 204 1344, el. p. elena.zalieckiene@vvtat.lt.

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje čia ir Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD:

 • Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime ar Prašyme pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti Tarnybą.
 • Apgyvendinimo paslaugos teikėjas viešai skelbdamas informaciją apie teikiamas paslaugas gali naudoti tik tos apgyvendinimo paslaugų rūšies pavadinimą, kuris yra registruotas arba kuriam yra išduotas klasifikavimo pažymėjimas (pvz. registravus apartamentų paslaugas negalima objekto vadinti svečių namais).
 • Kitos apgyvendinimo paslaugų teikėjų pareigos, nurodytos Turizmo įstatyme čia.

Leidimas-higienos pasas

Tam tikros rūšies apgyvendinimo paslaugų teikimui būtinas leidimas-higienos pasas. Apgyvendinimo paslaugos, kurioms privalomas leidimas-higienos pasas:

 • viešbučio paslaugos;
 • motelio paslaugos;
 • svečių namų paslaugos;
 • kempingo paslaugos;
 • poilsio namų paslaugos.

Daugiau informacijos apie leidimo-higienos paso išdavimą galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje: https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos/leidimo-higienos-paso-isdavimas .

Visas apgyvendinimo paslaugų rūšis gali teikti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Taip pat svarbu pažymėti, kad visoms apgyvendinimo paslaugoms yra taikomas 9 proc. PVM lengvatinis tarifas.

Taip pat primename apie prievolę apgyvendinimo paslaugų teikėjams pildyti laisvos formos registracijos korteles, registruojant kiekvieną atvykusį turistą (valstybių narių ir kitų valstybių piliečius). Registracijos kortelėse privalo būti šį informacija: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo į apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės.

Jeigu turistai atvyksta su grupės vadovu, tai kortelėje turi būti tik grupės vadovo išsami informacija, kaip nurodyta aukščiau, o grupės sąrašas tiesiog turi būti pridėtas, kuriame pateikiama visų kelionės grupės narių vardai, pavardės ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeriai.

Šias korteles privaloma saugoti 5 metus.